Rejlers arbeid med Åpenhetsloven

Rejlers AS er den norske delen av det svenske rådgivningsselskapet Rejlers AB. Rapportering av de norske aktivitetene gjennomføres som en delmengde i konsernets rapportering.

Det utarbeides egne rapporter om miljø, bærekraft og styring av virksomheten med hensyn til de rapporteringsforskrifter som er gitt fra EU.

Konsernets rapportering finnes på https://www.rejlers.com/About-us1/Sustainability/.

For den norske virksomheten spesifikt har ledelsen i Rejlers AS utført egne vurderinger og beskrivelser for å svare opp de bestemmelser som er gitt i Åpenhetsloven.

 

Åpenhetsloven § 5a: Generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Organisering

Vår virksomhet er organisert som et aksjeselskap med forretningsadresse i Oslo med avdelinger i Arendal, Hamar, Kristiansand, Lyngdal, Sandnes, Sarpsborg og Tønsberg.

Selskapene som inngår i Rejlers norske organisasjon er Rejlers AS, Rejlers Elsikkerhet AS, AJL AS, Omega Holtan AS og Kantech AS. Selskapene har felles ledelse og styringsstruktur.

Vår virksomhet er del av det organiserte arbeidslivet og er tilsluttet Abelia – Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)

Driftsområde

Vårt driftsområde er å være rådgivende Ingeniører innen bygg, industri, samferdsel og  nasjonal kritisk infrastruktur.

Driften omfatter leveranse av tjenester.

Rutiner/ retningslinjer

Arbeidet med åpenhetsloven er koordinert på gjennom medlemskapet i NHO og i RIF og de felles bransjeretningslinjer følges.

Våre rutiner og retningslinjene er forankret hos daglig leder og styret

Rutinen omfatter fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver i vår virksomhet, kartlegging og vurdering av negativ påvirkning/skade ut fra egen virksomhet, leverandørkjeder og forretningsforbindelser, samarbeid om gjenoppretting og erstatning der det er nødvendig, stansing/forebygging av negativ påvirkning/skade, overvåkning av gjennomføring og resultater, samt kommunisering av hvordan påvirkningen er håndtert og behandling av informasjonskrav.

I våre kontrakter og avtaler stiller vi krav knyttet til åpenhetsloven gjennom spesielle kontraktsbestemmelser. Bestemmelsene sikrer vår virksomhet tilgang til våre underleverandørers aktsomhetsvurderinger der de er omfattet av åpenhetsloven, og informasjon om underleverandørers tjenestekjøp og leverandørkjeder der de ikke er omfattet av loven. Våre spesielle kontraktsbestemmelser inkluderer også krav til lønns- og arbeidsvilkår og internkontroll, samt HMS – Helse Miljø Sikkerhet – for arbeid som skjer i Norge.

Eksempel på spesielle avtalevilkår er bruk av Rejlerskonsernets retningslinjer for Etisk forretningsdrift (Codes of Conduct), krav til underleverandørers forretningsdrift (Vendor Codes of Conduct) og retningslinjer for akseptabel oppførsel i arbeidslivet

 

Åpenhetsloven § 5b: Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger      

Arbeidsmøter og intervjuer for kartlegging av leverandørkjeder og aktsomhetsvurderinger er igangsatt i rapporteringsperioden. Vi anvender tilgjengelig informasjon direkte fra underleverandører og andre aktører som grunnlag for vårt interne arbeid. Vi har prioritert kartlegging av verdikjeder knyttet til vår kjernevirksomhet. Vi støtter oss for øvrig på kartleggingsarbeidet som skjer på bransjenivå der vi vil sikre oss at alle deler av tjenesteleveransene er synlig ned til den enkelte ansatte hos våre underleverandører.

 

Åpenhetsloven § 5c: Opplysninger om eventuelle tiltak virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene

 Vi bygger vår kartlegging på informasjon fra våre underleverandør, på informasjon i Startbank og anerkjente sertifiseringsordninger

Vi gjennomfører egne undersøkelser av leverandører i forbindelse med underleverandører med tilhørende risikovurdering.

Vår virksomhet utfører i tråd med vår bedriftsinterne rutine (påseplikt mv) kontroll av at avtaleverk for leveranser i Norge oppfylles.

Vi planlegger å følge NHO og RIF’s seminarer om arbeidet med kartlegging av verdikjeder på bransjenivå som grunnlag for videre kartlegging og prioritering av vårt bedriftsinterne arbeid med aktsomhetsvurderinger i våre verdikjeder.

Rejlers har oppdaterte rutiner/retningslinje med varslingskanal. Tiltakene forventes å bidra til økt mulighet til å fange opp risiko for brudd på de formål åpenhetsloven skal ivareta, og bidra til å rette opp negative konsekvenser der det er nødvendig.

Ønsker du mer informasjon om Rejlers arbeid med Åpenhetsloven kan du sende en e-post til business@rejlers.no