InfrastructureSmart Mobility

IT er kritisk for å sikre god utnyttelse av infrastrukturen innen samferdsel.

Smart City

IT er kritisk for å sikre god utnyttelse av infrastrukturen innen samferdsel. Dette gir miljøfordeler, effektivitetsgevinster og god trafikksikkerhet, og er en vesentlig forutsetning for å realisere fremtidens smarte byer. Vi leverer løsninger i hele verdikjeden mot stat, kommune og private aktører i Norden, hvor sikker kommunikasjon og pålitelig informasjonsflyt er kritisk, samtidig som vi ivaretar behovene knyttet til betalingsløsninger for vei og parkering.

Make it work

Vi sørger for at data kommer dit de skal, i rett tid og i rett kvalitet! I rollen som systemintegrator tar vi komplett ansvar for innsamling, behandling og analyse av trafikkdata fra ulike kilder og leverandører, samt drift av kommunikasjonsinfrastrukturen.
Eksempel på kilder er data fra sensorer, kamera, dynamiske skilt, bomringer, støymålere og luftkvalitetsmålere. Vi  klargjør data for analyseformål, og vi kan også utføre selve analysen. Våre løsninger er generiske og leverandøruavhengige, noe som gir fleksibilitet ifht. valg av infrastruktur.
Les mer

Connected Cars

I fremtiden vil alle biler være online – alltid! Connected Cars stiller helt nye krav til sikkerhet og kapasitet i de nettverkene som skal behandle data fra sensorer i trafikkbildet som brukerne av veinettet trenger. Vi har spisskompetanse og løser utfordringene slik at dataene kommer dit de skal.

Offentlig transport

Byene vokser og i 2050 forventes over 70% av verdens befolkning å bo i byer. Gode løsninger for offentlig transport blir avgjørende for å sikre innbyggerne rask, pålitelig og kostnadseffektiv transport. Samtidig er det kritisk å møte samfunnets krav til miljøvennlige løsninger mhp utslipp og støy. Våre rådgivere i Railconsult har lang og bred erfaring med knutepunktsutvikling og vi hjelper deg med å utforme skalerbare og fremtidsrettede løsninger.

Adgangsadministrasjon

Vårt egetutviklede system holder oversikt over adgangskontroll til spesifikke områder hvor det kreves spesielle sertifiseringer for å ferdes. Vårt system blir brukt blant annet i tunneller og på industriområder. Systemet sjekker at underleverandører og deres personell har riktige serftifiseringer for å ferdes i definerte områder. Slik har man alltid kontroll over hvem som er hvor, noe som viktig i forhold til HMS-reglement, brann eller ulykker.

Sikkerhet

Infrastruktur for veinett og trafikk er samfunnskritisk og setter høye krav til pålitlighet og sikkerhet. Disse nettverkene skiller seg fra et vanlig kontornett ved at det finnes en rekke distribuerte innganger til systemet.  Vi gjør design av nettverk for sikker og redundant kommunikasjon i kritiske installasjoner, og vi tilbyr et vidt spekter av tjenester innen testing med hensyn til sikkerhet og pålitlighet.

Kontaktpersoner