Rejlers verner om din personlige integritet og dine personopplysninger. Det innebærer at Rejlers tilstreber å behandle og samle inn personopplysninger kun i den grad det er nødvendig.
 
Med den nye personvernforordningen (GDPR) blir enkeltindividers vern om sine personopplysninger styrket. For Rejers del har det ført til en gjennomgang av våre rutiner og deres utforming for å sikre vern av individuelle rettigheter. 
 
I dette dokumentet finner du en redegjørelse for hvordan Rejlers behandler personopplysninger, hvilke rettigheter du har, samt informasjon om hvem du kan kontakte ved ytterligere spørsmål angående behandling av dine personopplysninger.
 
Den behandlingsansvarlige for personopplysninger
Rejlers Embriq AS, org. nr  993 884 871, er ansvarlig for foretakets behandling av personopplysninger.
 
Databehandlere
I noen tilfeller kommer vi til å bruke databehandlere, altså firmaer som utfører databehandling på Rejlers oppdrag. I de tilfeller databehandlere brukes vil Rejlers, før databehandlingen starter, sørge for å inngå en avtale som regulerer databehandlingen. 
 
Hvor behandler vi dine personopplysninger?
Rejlers tilstreber å behandle alle dine personopplysninger innenfor EU/EØS.
 
I den grad personopplysninger behandles utenfor EU/EØS kommer Rejlers til å treffe de tiltak som er nødvendige for å sikre det beskyttelsesnivået som personvernforordningen krever. Det betyr blant annet at det vil brukes tiltak så som EUs standardavtalevilkår og anerkjente organisasjoner, som for eksempel “Privacy Shield”.
 
Sikkerhet
For å verne personopplysningene som behandles av Rejlers, bruker vi ulike sikkerhetssystemer, f.eks. antivirusprogram, brannvegger og tilgangsrettigheter. I tillegg bruker vi kryptering for separat beskyttelse av sensitive personopplysninger. Rejlers jobber kontinuerlig med å opprettholde og forbedre sikkerheten i vårt IT-miljø.
 
Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?
Rejlers lagrer dine personopplysninger aldri lengre enn det som er nødvendig for formålet. For ytterligere informasjon, se de ulike lagringsperiodene under hvert sitt formål.
 
Hvilke rettigheter har du som registrert?
Innsynsrett (såkalt registerutskrift)
Rejlers er alltid åpne om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Hvis du vil vite mer om hvilke personopplysninger vi behandler om deg, kan du alltid kreve innsyn i dine opplysninger i form av en registerutskrift. Når vi får en slik anmodning, spør vi ev. om ytterligere opplysninger for å sikre effektiv håndtering og forsendelse til rett person.
 
Rett til korrigering
Du kan kreve at dine personopplysninger rettes hvis de er uriktige. Innenfor rammen av det angitte formål har du også rett til å supplere eventuelt ufullstendige personopplysninger.
 
Rett til sletting
Du kan kreve dine personopplysninger slettet i følgende situasjoner:
·        Opplysningene er ikke lenger nødvendige for det formålet de ble innsamlet og behandlet for.
·        Du har innvendinger mot den interesseavveiningen som vi har gjort basert på berettigede interesser, og din innvending veier tyngre enn vår berettigede interesse.
·        Dine personopplysninger må slettes for å oppfylle en rettslig forpliktelse som vi er omfattet av.
 
Rejlers har rett til å nekte din anmodning hvis det finnes rettslige forpliktelser som står imot umiddelbar sletting av dine personopplysninger. Disse forpliktelsene kan for eksempel være relatert til bokførings- og skattelovgivning eller annen lovgivning som vi er nødt til å følge. Det kan også hende at behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav. Hvis vi er forhindret fra å slette den etterspurte personopplysningen, skal vi isteden blokkere personopplysningene fra å bli anvendt til andre formål enn de som står imot den ønskede slettingen.
 
Rett til begrensning
Du har rett til å kreve at vår behandling av dine personopplysninger begrenses. Hvis du bestrider at personopplysningene som vi behandler, er korrekte, kan du kreve at behandlingen begrenses i den tiden vi trenger for å kontrollere personopplysningenes korrekthet. Hvis vi ikke lenger har behov for personopplysningene for det angitte formål, men du trenger dem for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav, kan du kreve begrenset behandling av opplysningene hos Rejlers. Det betyr at du kan kreve at vi ikke sletter dine opplysninger.
 
Hvis du hadde innvendinger mot en behandling som er begrunnet med vår berettigede interesse, kan du kreve at behandlingen begrenses i den tiden vi trenger for å kontrollere om Rejlers berettigede interesse veier tyngre enn din interesse i å få dataene slettet. Hvis behandlingen er blitt begrenset i situasjonene nevnt ovenfor, har vi bare lov til å behandle opplysningene for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav, for å verne andres rettigheter eller hvis du har gitt oss ditt samtykke.
 
Rett til å bestride visse typer behandling
Du har alltid rett til å motsi behandling av personopplysninger som bygger på en interesseavveining, eller hvis dine personopplysninger er blitt brukt i direkte markedsføring. For å kunne fortsette å behandle dine personopplysninger etter en slik innvending, må vi vise til en tvingende nødvendig berettiget interesse for den aktuelle behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter eller friheter. I motsatt fall har vi bare lov til å behandle opplysningene for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.
 
Rett til dataportabilitet
Hvis vår rett til å behandle dine personopplysninger har sitt grunnlag i ditt samtykke eller for å oppfylle en avtale med deg, har du rett til å kreve at personopplysningene om deg selv som du har gitt oss, overføres til en annen behandlingsansvarlig (såkalt dataportabilitet). En forutsetning for dataportabilitet er at overføringen er teknisk mulig og kan skje ved hjelp av et dataprogram.

Om Cookies

[dc_cookies_page]