Regional- og sentralnett

Nett med spenning fra 45 kV og oppover

Vi har lang og dyptgående erfaring med slike anlegg, som kan omfatte mange forskjellige fagområder.

Kabelprosjektering

Vi benytter avanserte programmer for nøyaktige beregninger. Blant disse er Comsol Multiphysics velegnet for beregning av bl.a. termisk varmeledningsevne på kabelanlegg, samt induserte spenninger og magnetfeltberegninger. Vi utfører også beregning i forbindelse med etablering av nye eller modifikasjon av eksisterende anlegg. Riktige beregninger gir korrekt dimensjonering og optimale tekniske spesifikasjoner for innkjøp av nytt utstyr, eller utnyttelse av eksisterende infrastruktur.

Kraftsystemutredning og -analyse

Kraftsystemutredning har til hensikt å bidra til en samfunnsøkonomisk rasjonell nettutbygging. I kraftsystemutredningene beskrives dagens kraftnett, framtidige overføringsforhold, samt forventede nettiltak og -investeringer. I tillegg framstilles effekt- og energibalanse, og data for produksjon, overføring og forbruk av energi.

Utredningen beskriver også ulike alternativ for utvikling i behov for overføringskapasitet, med tilhørende forenklete samfunnsøkonomiske vurderinger av de mulige investeringene. Videre gir utredningen vurderinger av dagens nivå av forsyningssikkerhet, tilgjengelig nettkapasitet for innmating av ny produksjon, samt forbrukerfleksibilitet og utvikling av andre energibærere enn elektrisitet. I kraftsystemanalysene modelleres anleggene i programvaren PSS/E, og en utfører statiske- og dynamiske-analyser for å studere responsen i nettet ved en hendelse eller endring av konfigurasjon. Vi arbeider også i forskjellige NIS-systemer (f.eks. NetBas, OpenNIS og Tekla) for enkle beregninger, eller eksporterer fra disse for videre analyser i PSS/E.

Konkurranseutsetting

Vi har gjennom de siste årene levert flere «nøkkelferdige nettanlegg» til nettselskaper i Norge.

Våre oppgaver i slike prosjekter er gjerne:

  • Planlegging og prosjektering
  • Utarbeidelse av materiell- og arbeidsbeskrivelser
  • Utarbeidelse av komplett konkurransegrunnlag
  • Saksbehandling og grunnerverv
  • Gjennomføring av konkurranseutsettingen (i samarbeid med oppdragsgiver)
  • Evaluering av anbud og innstilling av utførende entreprenører/leverandører
  • Delta i kontraktsforhandlinger med utførende entreprenører/leverandører (i samarbeid med oppdragsgiver)
  • Kontraktutarbeidelse
  • Prosjekt- og byggeledelse
  • Overtakelse

Flere av våre ingeniører har også yrkeserfaring fra entreprenør- og energiselskaper. Denne breddekunnskapen gjør oss godt kvalifisert til å påta oss A til Å oppdrag

Kontaktpersoner