Hopp til innhold

Linjeprosjektering

Vi prosjekterer linjer med alle typer master, slik som vinkelstål-, rundstål-, kompositt- og tremaster for alle spenningsnivåer. Linjene kan prosjekteres ut fra innmåling med totalstasjon, GPS, kartdata, laserskanning eller basert på eksisterende linjeprofiler. Ved bruk av kartdata/laserskanning kan vi 3D-visualisere linjen i terrenget.

Vi kan også modellere og beregne eksisterende linjer der en har behov for oppgraderinger eller andre endringer. Vi utarbeider alt underlag som er nødvendig for linjebygging, men kan også besørge konkurranseutsetting og eventuelt oppfølging med bygge- og prosjektleder.
I prosjekteringen benytter vi programvaren netLIN eller Powerline (PLS-CADD/TOWER/POLE).

Vi beregner og prosjekterer alle typer fundamenter til mastene, både på fjell og i jord. Vi har løsninger for planoppheng, trekantoppheng, enkelt- og dobbeltkurs og tilpasser alt etter kundens behov. Dimensjonering foretas etter gjeldende normer, forskrifter og standarder.

Vi har verktøy og prosedyrer for etablering av traseer, prosjektering av linjer og beregning av master og fundamenter. Det vil si en komplett prosjektering fra start til slutt. Vi har omfattende erfaring fra prosjektledelse innen hele høyspentsektoren. Vi bistår også gjerne i alle trinn av prosessen fra utredning før konsesjonssøknad til fullført prosjekt. Til linjeprosjekteringen benytter vi i hovedsak programvare fra Powerline (PLS-CADD/TOWER/POLE), og produksjons-/detaljtegninger utarbeides i AutoCAD og Tekla Structures.

Kabelprosjektering

Vi benytter avanserte programmer for nøyaktige beregninger. Blant disse er Comsol Multiphysics velegnet for beregning av bl.a. termisk varmeledningsevne på kabelanlegg, samt induserte spenninger og magnetfeltberegninger. Vi utfører også beregning i forbindelse med etablering av nye eller modifikasjon av eksisterende anlegg. Riktige beregninger gir korrekt dimensjonering og optimale tekniske spesifikasjoner for innkjøp av nytt utstyr, eller utnyttelse av eksisterende infrastruktur.

Kraftsystemutredning og -analyse

Kraftsystemutredning har til hensikt å bidra til en samfunnsøkonomisk rasjonell nettutbygging. I kraftsystemutredningene beskrives dagens kraftnett, framtidige overføringsforhold, samt forventede nettiltak og -investeringer. I tillegg framstilles effekt- og energibalanse, og data for produksjon, overføring og forbruk av energi.

Utredningen beskriver også ulike alternativ for utvikling i behov for overføringskapasitet, med tilhørende forenklete samfunnsøkonomiske vurderinger av de mulige investeringene. Videre gir utredningen vurderinger av dagens nivå av forsyningssikkerhet, tilgjengelig nettkapasitet for innmating av ny produksjon, samt forbrukerfleksibilitet og utvikling av andre energibærere enn elektrisitet. I kraftsystemanalysene modelleres anleggene i programvaren PSS/E, og en utfører statiske- og dynamiske-analyser for å studere responsen i nettet ved en hendelse eller endring av konfigurasjon. Vi arbeider også i forskjellige NIS-systemer (f.eks. NetBas, OpenNIS og Tekla) for enkle beregninger, eller eksporterer fra disse for videre analyser i PSS/E.

Konsesjonssøknader

Vi kan bistå både med utredninger og selve konsesjonssøknaden. Ofte er grunneierkontakt og håndtering av media viktige faktorer i en konsesjonsprosess, og våre dyktige medarbeidere kan bidra til å opplyse tiltaket på best mulig måte. Kraftledningsmaster er noe de fleste har en mening om, derfor er konsesjonsprosesser for nye linjer ofte omfattende. Et viktig verktøy for tiltakshaver vil være å finne en god trase og velge riktige mastetype for anlegget. Her kommer både pris, montasjetid og ikke minst estetiske kvaliteter inn på et tidlig stadium. Grunnlaget for gjennomføringen legges allerede i konsesjonssøknaden, og det er viktig å passe på at man ikke pålegger seg selv unødvendige begrensninger for senere realisering av anlegget. Grunneierkontakt og forhold til interesseorganisasjoner har vist seg å være svært viktige faktorer i konsesjonsprosessen, og det er viktig å formidle korrekte opplysninger til omgivelsene.

Typiske aktiviteter:

 • Utarbeidelse av arealplaner
 • Oppstillingsplan for apparatanlegg
 • Linje- og kabeltraseer
 • Vurdering av mastetyper
 • Kostnadskalkyler
 • Grunneierkontakt og folkemøter
 • Landmåling og grenseavklaringer
 • Tekniske forstudier
 • 3D-fremstilling

Konkurranseutsetting

Vi har gjennom de siste årene levert flere «nøkkelferdige nettanlegg» til nettselskaper i Norge.

Våre oppgaver i slike prosjekter er gjerne:

 • Planlegging og prosjektering
 • Utarbeidelse av materiell- og arbeidsbeskrivelser
 • Utarbeidelse av komplett konkurransegrunnlag
 • Saksbehandling og grunnerverv
 • Gjennomføring av konkurranseutsettingen (i samarbeid med oppdragsgiver)
 • Evaluering av anbud og innstilling av utførende entreprenører/leverandører
 • Delta i kontraktsforhandlinger med utførende entreprenører/leverandører (i samarbeid med oppdragsgiver)
 • Kontraktutarbeidelse
 • Prosjekt- og byggeledelse
 • Overtakelse

Flere av våre ingeniører har også yrkeserfaring fra entreprenør- og energiselskaper. Denne breddekunnskapen gjør oss godt kvalifisert til å påta oss A til Å oppdrag

Kontaktpersoner

Oslo

Besøksadresse

DEG 16, Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo

+47 21 93 99 99

kontakt@rejlers.no

Se kart

Drammen

Besøksadresse

Sundland Næringspark, Bygg A,
Skogliveien 4 3047 Drammen

+47 21 93 99 99

kontakt@rejlers.no

Se kart

Halden

Besøksadresse

Violgata 8
1776 Halden

+47 21 93 99 99

kontakt@rejlers.no

Se kart

Stockholm

Besøksadresse

Lindhagensgatan 126
112-51 Stockholm, Sverige

+ 46 70 993 43 14

Se kart

Göteborg

Besøksadresse

Gamlestadsvägen 2, B19
415-11 Göteborg, Sverige

+46 31 61 01 00

Se kart

Motala

Besøksadresse

Turbinvägen 8
591-61 Motala, Sverige

+46 141 22 48 60

Se kart

Hamar

Besøksadresse

Torggata 52
2317 Hamar

+47 951 95 314

hakon.veflingstad@rejlers.no

Se kart

Kristiansand

Besøksadresse

Kjøita 18
4630 Kristiansand

Se kart

Stavanger

Besøksadresse

Forusbeen 78
4033 Stavanger

Se kart

Arendal

Besøksadresse

Stoaveien 15c
4848 Arendal

Se kart