RIEn - Verdiskapning for byggeier

Rejlers gir byggeiere det troverdige totalbildet for energisparing!

Rejlers utfører analyser av bygningers energitilstand og avdekker energireduserende tiltak (enøk-tiltak) der lønnsomhetsvurdering er basert på faktiske erfaringstall, ikke statistikk. Det vanlige er at tilbakebetalingstiden er på rundt 5-6 år.

Rejlers unngår å kun foreslå «lavthengende frukter» som de eneste utvalgte tiltakene, da de gode – men langsiktige – tiltakene som gjenstår vil bli svært uinteressant å gjennomføre -og man mister over halvparten av bygningens mulighet for besparelse! Rejlers velger altså å se byggets totalbilde, ikke bare de mest populære småtiltakene.

Vi ser på både reduksjon i energibruk og reduksjonen for effekt-leddet. På den måten vil byggeier bedre kunne danne seg et totalbilde av tiltakenes virkelige nytte og lønnsomhet.

Alle avdekkede tiltak blir vurdert både etter internrente-metoden og nåverdi-metoden etter at fremtidig energi- og effekt-pris er bestemt, samt at man (kunden) har valgt en troverdig kalkulasjonsrente.

I og med at bygningen gjennomgås for å avdekke energitiltak, har man samtidig mulighet til å gjennomføre den lovpålagte energimerkingen av bygningen og energivurderingen tekniske anlegg (ventilasjon, kjøling, varmesentral og varmepumper).

Energimerking/-vurdering kan selvfølgelig utføres som selvstendig tjeneste.

Alle bygg samles i vårt varslingssystem for påminnelser om fornyelse i henhold til forskrifter samt oppfølging av oppdagede driftsavvik og forslag til tiltak.

Kontaktpersoner